Όροι Χρήσης

Ο Διαδικτυακός Τόπος www.amkekleidarotripa.gr εφεξής η «Ιστοσελίδα», τελεί υπό τη διαχείριση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κλειδαρότρυπα ΑΜΚΕ» που εδρεύει στην Καλλιθέα και επί της οδού Αγίων Πάντων 58 Τ.Κ. 176-62, τηλέφωνο: 210.9591738, email: kleidarotripa.gr@gmail.com, εφεξής «Κλειδαρότρυπα». Σε όλο τον ιστότοπο, οι όροι «εμείς» και «μας» αναφέρονται στην Κλειδαρότρυπα.

Η Ιστοσελίδα μας παρέχει πληροφορίες για την Κλειδαρότρυπα και το έργο της προς το κοινωνικό σύνολο, καθώς και ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό σχετικά με τις δράσεις της. Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας δίνεται η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εθελοντικής προσφοράς και στήριξης του έργου μας, καθώς και επικοινωνίας μαζί μας.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου της, υπόκεινται στους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενοι ως «Όροι»). Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους, πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας. Η επίσκεψη Σας στην Ιστοσελίδα και η χρήση των πληροφοριών της υποδηλώνει την αποδοχή της (πιο πρόσφατης) τρέχουσας έκδοσης των όρων αυτών. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη και τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα στοιχεία που περιέχονται στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και η ίδια η Ιστοσελίδα, προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή της Κλειδαρότρυπας, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας) σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών και λογότυπων). Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, διαβίβαση, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση της Κλειδαρότρυπας. Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων, τα οποία περιέχονται στην Ιστοσελίδα απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόμοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

Τα λογότυπα της Ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία της Κλειδαρότρυπας. Κάθε επανάχρηση οποιασδήποτε μορφής αυτών απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την Κλειδαρότρυπα ή από κάποιο τρίτο μέρος που έχει στην κατοχή του παρόμοια λογότυπα. Καμία αναφορά στην Ιστοσελίδα δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων στο χρήστη της Ιστοσελίδας, όσον αφορά στα λογότυπα τα οποία αναφέρονται παραπάνω. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στην Ιστοσελίδα έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Η Κλειδαρότρυπα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος της Ιστοσελίδας, να ενημερώνει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτή, ή να προβαίνει σε βελτίωσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Κλειδαρότρυπα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή. Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, η Κλειδαρότρυπα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η Κλειδαρότρυπα δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη να αποθηκεύει τακτικά τα δεδομένα του πριν τη σύνδεσή του στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστά τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus προγράμματα).

Εγγυήσεις και περιορισμός ευθυνών

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι:

Η Ιστοσελίδα προσφέρεται σε Εσάς στην παρούσα μορφή της και είναι προσβάσιμη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά της Κλειδαρότρυπας, ως διαχειρίστρια αυτής, καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Κλειδαρότρυπα δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται. Η Κλειδαρότρυπα δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών, στις οποίες έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με σκόπιμη χρήση της. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο πραγματοποιείται με δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Η Κλειδαρότρυπα δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Επίσης, η Κλειδαρότρυπα δεν ελέγχει τις λειτουργίες του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου τόσο όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών,  τα οποία μεταδίδονται μέσω αυτού ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και στη λήψη όσων πληροφοριών που θέλετε να φθάσουν  σ` εμάς, διότι μπορούν να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, η Κλειδαρότρυπα αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια κέρδους, δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης της ή μετάδοσης πληροφοριών μέσω αυτής, ηλεκτρονικών φορμών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ). Επιπλέον, η Κλειδαρότρυπα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες,  στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Η Κλειδαρότρυπα αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση της Ιστοσελίδας η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της. Επιπλέον, η Κλειδαρότρυπα διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα να ελέγχει, περιορίζει και διαγράφει ό,τι δεν σχετίζεται με την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό να διαφυλάξει την σωστή και προβλεπόμενη χρήση της. Η Κλειδαρότρυπα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη ή/και σε οιονδήποτε τρίτο, από την χρήση και τις πληροφορίες του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. Οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται ή αναφέρεται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι απλώς ενδεικτική και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή προτροπή. Κανένα μέρος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Κλειδαρότρυπας.

Σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους  (hyperlinks) για άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου (κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα και σχετικών με το έργο και τις δράσεις της Κλειδαρότρυπας). Η Κλειδαρότρυπα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων που ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στην Ιστοσελίδα δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι η Κλειδαρότρυπα ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενό τους. Η Κλειδαρότρυπα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων που παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι αυτοί. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπουν, υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία ευθύνη φέρει η Κλειδαρότρυπα για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Αποδοχή όρων χρήσης

Οι παρόντες όροι διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα αυτών της Αθήνας. Οι ως άνω όροι, αποτελούν συμφωνία που υφίσταται μεταξύ των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας και της Κλειδαρότρυπας όσον αφορά την Ιστοσελίδα της και συμπληρώνουν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, όπως για παράδειγμα αυτή της παροχής εθελοντικής εργασίας. Η Κλειδαρότρυπα μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση θα φέρει ημερομηνία τελευταίας έκδοσης και από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς περαιτέρω όρους και διατυπώσεις. Η Κλειδαρότρυπα θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική μέσω της Ιστοσελίδας. Η επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και η χρήση των υπηρεσιών της Κλειδαρότρυπας, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης που Σας γνωστοποιήθηκαν μέσω του παρόντος κειμένου.

Skip to content